SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Bóng

140.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc dẹp (Loại 6L)

52.500

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Gãy 16L

140.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Tóc Mềm 0.1~0.3 16L

120.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 10 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 11 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 6 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 7 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 8 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Type 9 (Loại 6L)

90.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Vàng xanh lá Loại 6L

70.000

SẢN PHẨM VỀ MI

Violet 6Line

70.000
0349 636365